Blue Skies Aviation Oy:n Internet-palveluiden yleiset ehdot

1. Soveltamisala ja voimaantulo

 

1.1 Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Blue Skies Aviation Oy:n (jäljempänä ”BSA”) osoitteessa ”www.blueskies.fi” toteuttamiin
Internet-palveluihin (jäljempänä ”Internetpalvelut”).

1.2 BSA myöntää Internet-palvelujen käyttäjälle (jäljempänä ”Käyttäjä”) oikeuden käyttää Internet-palveluja vain edellytyksin, että Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot.

1.3 BSA:lla on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa yksipuolisesti näitä yleisiä ehtoja. Muutetut ehdot tulevat sovellettaviksi välittömästi julkistuttuaan.

2. BSA:n oikeudet

 

2.1 BSA:lla ja/tai BSA:n yhteistyökumppaneilla /lisenssinantajilla on tekijänoikeudet kaikkeen Internet-palveluissa olevaan tai niihin liittyvään materiaaliin, ellei jonkin materiaalin osalta materiaalin yhteydessä nimenomaisesti toisin ilmoiteta.

2.2 BSA:lla ja/tai sen yhteistyökumppaneilla on kaikki oikeudet Internet-palveluissa esitettyihin tavaramerkkeihin, tunnuksiin ja esikuviin. Käyttäjälle ei synny käyttöoikeuden myöntämisellä tai Internet-palvelujen käytöllä käyttö-, omistus- tai muitakaan oikeuksia kyseisiin tavaramerkkeihin, tunnuksiin ja esikuviin.

2.3 BSA:lla on oikeus omaan koulutustoimintaansa liittyen käyttää, julkistaa ja jakaa Käyttäjän Internet-palveluihin talletttamaa/lähettämää materiaalia ja viestejä sekä valmistaa niistä kappaleita.

3. BSA:n vastuu

 

3.1 BSA:n vastuu Internet-palvelujen toiminnan virheellisyydestä rajoittuu velvollisuuteen korjata virhe. BSA ei vastaa miltään osin Internetpalvelujen toiminnan virheiden käyttäjälle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

3.2 BSA:n vastuu Internet-palvelujen sisältämän BSA:n valmistaman koulutusmateriaalin oikeellisuudesta määräytyy Käyttäjän ja BSA:n
välisen asiakassopimuksen perusteella. BSA ei vastaa Internet-palvelujen sisältämien muiden materiaalien ja tietojen oikeellisuudesta miltään osin, ellei BSA ole jonkin yksittäisen tietueen osalta tällaista vastuuta nimen omaan kirjallisesti hyväksynyt.

3.3 BSA ei vastaa Internet-palveluihin jo tehtyjen ja mahdollisesti tehtävien linkkien viittaamien Internet-sivujen sisällöstä miltään osin.

3.4 BSA:lla on oikeus muuttaa Internet-palvelujensa ominaisuuksia ja sisältöä tästä etukäteen ilmoittamatta. BSA ei vastaa muutosten Käyttäjälle aiheuttamasta haitasta tai vahingoista.

4. Käyttäjän vastuu

 

4.1 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Internetpalveluja ainoastaan asianmukaisia fyysisiä tietoliikenneyhteyksiä ja tietojenkäsittelylaitteita sekä hyväksyttyjä toimintakuntoisia tietoliikennelaitteita ja näiden käyttöön liittyviä
ohjelmistoja käyttäen.

4.2 Käyttäjä vastaa BSA:lle ja/tai kolmansille Internet-palveluihin lähettämästään materiaalista ja viesteistä sekä näiden mahdollisista vahinkoa aiheuttavista, oikeuden tai hyvän tavan vastaisista taikka kolmannen oikeutta loukkaavista ominaisuuksista.

4.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää, tallettaa, kopioida, edelleenjulkaista tai muutoin saattaa yleisön saataviin, jakaa taikka tulostaa Internetpalvelujen sivuja tai niillä esitettyjä tietoja, uutisia, kuvia, toiminteita taikka ominaisuuksia millään tavoin, missään muodossa taikka yhteydessä ilman edeltävää BSA:n kirjallista lupaa.

4.4 Edellä 4.3 -kohdassa todetusta huolimatta Käyttäjällä on lupa henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöönsä tallettaa omalle tietokoneelleen taikka tulostaa Internet-palvelujen sivuja tai otteita niistä. Internet-palvelujen sivuista valmistettua taltiota tai kappaletta ei saa ilman BSA:n
etukäteen antamaa kirjallista lupaa luovuttaa kolmannelle taikka esittää yleisölle. BSA:n erillistä lupaa edellyttäviä toimia ovat siten muun
ohella taltion tai kappaleen sijoittaminen yleisön tavoitettavissa olevaan tietokantaan, wwwsivuille, painojulkaisuun, tv-lähetykseen tai
muuhun yleisölle suunnattuun tai yleisön saavutettavissa olevaan mediaan.

5. Käyttöoikeuden päättyminen

 

Käyttäjän oikeus käyttää BSA:n Internetpalveluja päättyy Käyttäjän BSA:lta hankkiman lentokoulutuksen päättyessä.

6. Yleisten ehtojen voimaantulo ja voimassaoloaika

 

Nämä yleiset ehdot tulevat voimaan 3.11.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Copyright © 2010  Blue Skies Aviation Oy  www.blueskies.fi
BSA Logo.