Privacy policy

 

Henkilörekisteriseloste

 

Laadittu 1.11.2010

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. Rekisterin nimi

 

Blue Skies Aviation Oy:n asiakasrekisteri.

2. Rekisterin pitäjä

 

Blue Skies Aviation Oy

Lentotie 89, 17130 Vesivehmaa

www.blueskies.fi

info@blueskies.fi

3. Rekisterin vastuuhenkilö

 

Toimitusjohtaja Tommi Matikainen, +358400810031

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Asiakkaiden lentokoulutuksen hallinnointi, asiakassuhteiden hoito.

5. Rekisterin pitämisen perusteet

 

Lentokoulutusta koskevaan normistoon perustuva tietojen keruu- ja säilytysvelvoite. Asiakkaiden lentokoulutusta koskeviin asiakassuhteisiin perustuva yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.

6. Rekisterin tietosisältö

 

Asiakkaiden nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, henkilötunnukset, syntymäpaikat, asiakasnumerot, intranet-käyttäjätunnukset, laskutusosoitteet, lupakirjanumerot, lupakirjojen ja kelpuutusten voimassaoloajat, tiedot koulutuksen edistymisestä ja muut ilmailuviranomaisen määräämät arkistoitavat tiedot, tiedot asiakkaiden tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta sekä laskuttamisesta.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaiden omat ilmoitukset, tietojen kertyminen toiminnan aikana.

 

8. Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

 

Rekisteristä luovutetaan tietoja ilmailuviranomaiselle lain edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojaaminen

 

Lentokoulutukseen liittyvä manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin sähköinen aineisto sijaitsee vastuuhenkilön valvonnassa olevalla tietokoneella, joka on suojattu käytönvalvonnalla ja palomuurilla. Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi vain ne Blue Skies Aviation Oy:n henkilökuntaan kuuluvat, joiden tehtävä sitä lain mukaan edellyttää. Ilmailuviranomaisella on oikeus tutustua rekisterin tietoihin lain edellyttämällä tavalla.

10. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

 

Asiakkaiden tiedot säilytetään osittain manuaalisesti ja osittain sähköisesti. Tiedot lentokoulutuksesta arkistoidaan ilmailun säädösten edellyttämällä tavalla ja ajan, minkä jälkeen tiedot hävitetään. Yksittäisen asiakkaan henkilötiedot säilytetään tämänkin jälkeen rekisterissä asiakkuussuhteen jatkuessa tai hävitetään asiakkaan pyynnöstä.

11. Tarkastusoikeus

 

Asiakas voi esittää henkilöään koskevien tietojen tarkastamista koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla asiakkaalle tilaisuus tutustua asiakkaasta rekisteriin kirjattuihin tietoihin. Pyydettäessä sähköiset tiedot voidaan antaa myös kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

12. Tiedon korjaaminen

 

Rekisterinpitäjä korjaa omaehtoisesti havaitsemansa ja asiakkaan havaitsemat virheet ja puutteet rekisterissä ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaan tulee esittää korjauspyyntö rekisterissä havaitsemistaan virheistä rekisterin vastuuhenkilölle kirjallisesti.

13. Kielto-oikeus

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa vastuuhenkilölle.

© 2021  Blue Skies Aviation Oy

BSA Logo.